Luyện tập online cá nhân 21/09/2017
(cập nhật ngày 21/09/2017)

1) Server làm bài và xem bảng điểm:
Để phân tải cho hệ thống máy chủ của kỳ thi, trong buổi thi online cá nhân ngày 21/09/2017, các em sẽ nộp bài, chấm điểm và xem bảng điểm trên 2 server khác nhau (theo thông tin chi tiết được gửi qua email cho từng sinh viên)
- Các em có tên đăng nhập từ KHTN001 đến KHTN120 sẽ nộp bài tại Server1
- Các em có tên đăng nhập từ KHTN121 đến KHTN240 sẽ nộp bài tại Server2

2) Đề bài:
Đề bài sẽ được upload lên thư mục sau đây vào lúc 5g55 chiều thứ năm, 21 tháng 09 năm 2017
https://drive.google.com/drive/folders/0B7FRsSwXZGP1NFI1ajFGbEpBZVU?usp=sharing
Trước giờ quy định, thư mục này sẽ còn rỗng.

3) Thời gian làm bài:
Thời gian làm bài từ 6g00 chiều đến 9g00 tối thứ năm, 21 tháng 09 năm 2017

4) Thông tin đăng nhập hệ thống làm bài:
Tên đăng nhập và mật khẩu KHÔNG thay đổi so với buổi luyện tập ngày 19/09/2017.

5) Lưu ý:
- Hệ thống chấm điểm phân biệt ký tự thường và ký tự hoa (kể cả phần tên và phần mở rộng). Do đó, em cần đặt tên file nhập liệu và file kết quả chính xác theo yêu cầu của đề bài.
- Nên xem các thông báo của hệ thống để có được các thông tin cập nhật trong lúc làm bài.
- Lưu ý kỹ thời gian thực thi cho mỗi test và giới hạn bộ nhớ cho mỗi bài.